STANDAARD VERKOOPVOORWAARDEN

​1. Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

​1.1 Aanbiedingen en offertes

Alle offertes van Full Solar zijn 21 kalenderdagen na de offertedatum geldig tenzij de offerte een andere termijn vermeldt. Als u hierna wenst te beslissen, dient u contact met ons op te nemen om uw prijs te laten bevestigen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is Full Solar in rechte te verbinden, het order van de klant schriftelijk bevestigt, dan wel zodra Full Solar met de uitvoering start. Full Solar is vrij de partijen te kiezen met wie zij een overeenkomst wenst aan te gaan.

Wijzigingen aangebracht aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door Full Solar schriftelijk werden aanvaard. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.

Full Solar kan alle offertes op gelijk welk ogenblik terugtrekken. In elk geval zijn alle offertes van Full Solar vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de klant.

Indien het systeemvermogen of aantal panelen wijzigt ten gevolge van technische of economische redenen of productwijzigingen, dan zal de prijs in dezelfde verhouding worden herberekend.

​1.2 Niet inbegrepen in de offerte

 • Aanvragen van borden voor parkeerverbod, alsook de daaraan gekoppelde kosten.
 • Aanvragen van eventuele vergunningen, alsook de daaraan gekoppelde kosten.
 • Graaf- en sleufwerken.
 • Aanpassingen aan de bestaande elektrische installatie indien deze niet conform is aan het A.R.E.I.
  • Verbeteringswerken aan de zekeringkast
  • Verbetering van de spreidingsweerstand aarding

        Herkeuring door niet conformiteit aan het A.R.E.I. is op kosten van de klant.

Indien een levering op afspraak niet heeft kunnen plaatsvinden door nalatigheid van de opdrachtgever behoudt Full Solar het recht extra kosten in rekening te brengen, inclusief maar limitatief tot transportkosten, leverkosten en kosten voor de huur van materiaal (zoals bijvoorbeeld hoogtewerkers en stellingen). De klant dient de gehele installatiedag vrij te houden om toegang te kunnen verschaffen.

​1.3 Bestaande elektrische installatie / technische voorwaarden

De bestaande elektrische installatie moet conform het AREI zijn. Eventuele noodzakelijke aanpassingen zijn ten koste van de klant.

 • Aarding dient een weerstand te hebben van <30 Ohm
 • De algemene hoofddifferentieel moet 300 mA van het type A (aanduiding 22,5 kA2.s) zijn
 • Indien een installatie aangesloten dient te worden aan het netwerk dient de klant op de plaats van de installatie een signaal van -75 dBm of beter te voorzien. Kosten voor LAN aansluitingen zijn niet standaard inbegrepen.

​1.4 Prijs en modaliteiten van betaling

Alle prijzen zijn excl. BTW en alle om het even welke belastingen of overheidstaksen vallen ten laste van de klant. Het toepasselijke BTW-tarief wordt bepaald volgens de verklaring van de klant. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om na te kijken of het juiste BTW-tarief is toegekend. Indien een ander tarief wettelijk van toepassing zou zijn, wordt het factuurbedrag incl. BTW gewijzigd.

De prijs is betaalbaar op volgende wijze: Een voorschot van 30% van het factuurbedrag dient binnen de 7 kalenderdagen na datum van ondertekening van het contract betaald te worden. 60% is betaalbaar onmiddelijk na de finalisatie van de installatie. De overige 10% dient betaald te worden binnen 7 dagen nadat de installatie in overeenstemming met de AREI-wetgeving is gekeurd. Indien de installatie niet conform het AREI gekeurd wordt door fouten aan de bestaande installatie, is het uitstaande bedrag onmiddellijk betaalbaar. Fouten gemaakt tijdens de installatie worden rechtgezet door Full Solar. De installatie zal pas ingepland worden na ontvangst van het voorschot en ondertekende offerte.

De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit de verstrekte foutieve informatie en draagt het verschil tussen de facturatie bedragen. Alle werken en/of leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte, bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken en meerkosten te zijn op vraag van de klant en worden dus als dusdanig aangerekend aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege, en zonder ingebrekestelling een rentevoet van 12%, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150, onverminderd Full Solar's recht om hogere schade te bewijzen;
 • is de klant gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden alle andere, zelfs niet- vervallen facturen op de klant onmiddellijk opeisbaar;
 • heeft Full Solar bovendien het recht al het materiaal, inclusief de goederen, terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de betreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met de klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Bij een eventuele heropstart wordt een heropstart kost aangerekend ten bedrage van 10% van de openstaande facturen;
 • behoudt Full Solar zich het recht voor de afgifte te weigeren van de documenten die door de klant aan Full Solar werden toevertrouwd of door Full Solar werden bewerkt, tot de gehele betaling van alle aan Full Solar verschuldigde bedragen, zonder dat deze rechtstreeks betrekking hebben op de ingehouden goederen.

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. Full Solar behoudt zich het recht voor om in geval van verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging het voorschot blijvend te innen bij wijze van vergoeding voor de administratieve en technische voorbereiding voorafgegaan aan het project.

Eventuele klachten met betrekking tot de gefactureerde werken moeten binnen 10 kalenderdagen per aangetekende klachtenbrief worden meegedeeld met een nauwkeurige omschrijving van de grieven die Full Solar in staat stellen volledig kennis te nemen van zaak, zo niet worden ze niet aanvaard. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur.

​1.5 Eigendom

De installatie blijft,ook na montage,tot de volledige betaling aan Full Solar, volledig eigendom van Full Solar.

​1.6 Aansprakelijkheid

De opgegeven steunmaatregelen en rendementsberekeningen zijn verwachte waarden, Full Solar kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de aangegeven waarden niet zouden overeenstemmen met de werkelijke behaalde resultaten.

Full Solar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet behalen van het E-peil.

Bij ondertekening van huidige offerte bevestigt de Klant expliciet dat de betreffende daken voldoende stabiel zijn teneinde de nodige panelen te dragen. Full Solar kan nooit verantwoordelijk zijn noch voor de uitvoering van enige stabiliteitsstudie noch voor enig gebrek in stabiliteit.

​1.7 Voorziene levertermijn

Exacte levertermijnen kunnen sterk verschillen afhankelijk van de drukte. Full Solar streeft alle installaties binnen de 12 weken na ontvangst van voorschot te voltooien. Uiteraard is dit indicatief omdat wij afhankelijk zijn van de leveringstermijnen van onze verdelers, van het weer en de manschappen. In samenspraak met u, maken we tijdig een effectieve afspraak om de dag van installatie vast te leggen.

​1.8 Bescherming van persoonsgegevens

De klant geeft aan Full Solar de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door Full Solar aangeboden prestaties, in het kader van de contractuele relatie tussen Full Solar en de klant. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van Full Solar meer wenst te ontvangen, dient de klant Full Solar hiervan op de hoogte te brengen. Full Solar erkent het belang van de bescherming van persoonsgegevens en verwerkt uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacyregelgeving.